Medlemsvillkor

Avtalsbestämmelser för medlemskap i IF Friskis&Svettis Vänersborg

Välkommen till IF Friskis&Svettis Vänersborg. I ditt medlemskap ingår flera förmåner samt några förpliktelser. För att kunna träna hos oss måste du lösa medlemskap i föreningen. Medlemskapet och träningskortet är personligt ska alltid tas med och kunna uppvisas vid begäran.
 

Medlemskap-Medlemsavgift

Medlemskap hos IF Friskis&Svettis i Vänersborg  är personligt. För att bli medlem krävs att personuppgifter lämnas samt att medlemskortet förses med foto (fotografering ordnas av Friskis&Svettis Vänersborg). Särskild hantering för personer med skyddad identitet. Medlemsavgift betalas per kalenderår, oavsett träningskortets giltighetstid. Medlemsavgift beslutas av årsstämman.  Medlemskap i föreningen krävs för att träningskort – och försäkring - ska gälla. Samtliga personer som vistas i våra lokaler lyder under dessa avtalsbestämmelser.
Medlemskap återköps inte.


Träningskort

Träningskort kan köpas för olika tidsperioder och olika kombinationer av aktiviteter enligt information på hemsidan. Närvaro ska registreras på angiven plats. Träningskort återköps inte, men kan överlåtas på annan person mot en avgift.


Förlorat kort

Om medlemskortet förloras eller om det skadas så att det blir tekniskt obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en avgift på 100 kr.


Förmåner

Rösträtt på årsmöte = medbestämmanderätt
Erbjudande hos aktuella samarbetspartners
Försäkring vid olycksfall i samband med träning hos Friskis&Svettis Vänersborg
Träning till reducerat pris i andra Friskis&Svettis-föreningar.


Rabatter

Friskvårdsförmåner  från arbetsgivare är varje medlems ansvar att kontrollera. Friskis&Svettis Vänersborg lämnar rabatter enl. överenskomna avtal med arbetsgivare samt till arbetslösa.


Uppgradering

Ett träningskort kan uppgraderas till  ett träningskort med fler aktiviteter under hela giltighetsperioden. Nedgradering medges inte. 


Frysning – endast årskort

 Årskort kan frysas framåt i tiden mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Frysning kan ske flera gånger under kortets giltighetstid, dock max 60 dagar per kalenderår. Vid uppvisande av läkarintyg kan frysning ske för aktuell sjukperiod mot en avgift om 100 kr.


När du tränar

All träning är tillgänglig i mån av plats. Tänk på att planera träningen och kom i god tid, eftersom det under vissa tidpunkter kan bli
fullt på passen. För bokningsbara pass gäller regler enligt föreningens hemsida.


Värdesaker

Friskis&Svettis Vänersborg ansvarar  inte för personliga tillhörigheter såsom kläder och värdesaker. Låsbara skåp finns i anläggningen. Ta med eget hänglås eller köp hos oss.


Hälsotillstånd

Medlem ansvarar själv för att hälsotillstånd är sådant att träning kan ske utan risk. Medlemskapet i Friskis&Svettis Vänersborg innefattar olycksfallsförsäkring via föreningens försäkringsbolag. Detta gäller vid olycksfall som uppkommer i samband med träning vid Friskis&Svettis Vänersborg. Ett olycksfall är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett. Skador, som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvär infunnit sig i samband med träning. Friskis&Svettis Vänersborg rekommenderar varje medlem att teckna egen olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.


Åldersgräns

Åldergränser för träning hos Friskis&Svettis Vänersborg enligt hemsida. Länk


Trivselregler

Det åligger alla som vistas i anläggningen att följa gällande trivselregler. Anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av Friskis&Svettis personal eller funktionär ska följas. Trivselregler framgår av föreningens hemsida.
 

Kvarglömda saker

Upphittade kläder, skor, värdesaker mm tas om hand i några veckor.


Dopingpolicy

Friskis&Svettis Vänersborg är medlem i Riksidrottsförbundet och tillämpar därmed deras regler mot doping och samverkar med Vänersborgs kommun mot doping, jfr Dopingpolicy på föreningens hemsida. Det är varje medlems skyldighet att medverka i eventuella dopingkontroller. Dopingkontroller utförs oanmält och innebär att man måste lämna urinprov, blodprov eller båda delarna. Den som ertappas med att vara dopad stängs av från träning i två år med omedelbar verkan. Källa: www.rf.se  och Riksidrottsförbundets stadgar.


Schema

Friskis&Svettis Vänersborg förbehåller sig rätten att under speciella händelser/helger samt under sommaren göra ändringar i schema samt öppettider. Alla våra scheman är preliminära och kan komma att ändras efter tryck. Aktuell information finns alltid på hemsidan, www.vanersborg.friskissvettis.se 


Avstängning – Regelbrott

I grova fall av regelbrott som t ex doping, stöld, aggressivt uppträdande, hot mot vår personal/funktionär eller utlåning av personligt träningskort till annan person stängs man av från träning och förlorar sitt medlemskap hos Friskis&Svettis Vänersborg. Återbetalning av medlems- resp. och träningsavgift medges inte.


Personuppgifter

Friskis&Svettis Vänersborg  förbehåller sig rätten att lagra personuppgifter och foto i vår databas. Genom medlemskapet godkänns utskick från föreningen.


Inpasseringssystem regler

 • Medlemskortet är personligt och får inte användas av annan.
 • Inga obehöriga (icke medlemmar) får släppas in vid inpassering.
 • Viktigt att tillse att dörren går i lås efter inpassering.
 • Viktigt att ta del av information om nödutgångarnas placering.
 • Utrymningsvägar är larmade och ska hållas stängda.
 • Ingen åverkan får ske på utrustning och lokaler - en gemensam tillgång för alla medlemmar.
 • Hänsyn ska visas andra som befinner sig i anläggningen. 
 • Djur får inte vistas i lokalen, undantaget ledarhund efter särskilt beslut.
 • Lokalen får inte användas i annat syfte än träning utan särskilt tillstånd.
 • Alkohol eller andra droger får ej nyttjas vid träning i anläggningen.
 • Levande ljus får inte förekomma i anläggningen.
 • Eventuell skada eller bristande funktionalitet meddelas via e-post, anslag i lokalen eller telefon.
 • Stickprov kommer ske i lokalen på obemannad tid av funktionär.


Missbruk av dessa regler, kan leda till

 • Varning
 • Avstängning i olika steg
 • Straffavgift på 1000kr 
 • Polisanmälan.

Beslut om påföljd görs av ordförande eller av ordföranden utsedd person/er.

 

Tillägg till medlemsavtalet/allmänna villkor

1. Medlemskapet i IF Friskis&Svettis Vänersborg innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja föreningens förpliktelser mot dig.


2. De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande:

 • administration av medlemskapet
 • tillhandahållande av träning och träningsstatistik
 • för att kunna ge dig information och nyheter om verksamheten
 • för att kunna genomföra medlemsundersökningar

3. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, användarnamn, foto, bankrelaterade uppgifter för din betalning (endast vid autogiro), samt uppgifter som genereras vid din inloggning i medlemssystemet (träningsstatistik etc.)
 

4. Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i IF Friskis&Svettis Vänersborg samt max två år därefter.

5. Du kan återkalla ditt samtycke till sådan behandling som inte är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla detta avtal. Detta kan dock innebära att du inte kan utnyttja ditt träningskort helt eller delvis. 


6. Den som är föreningens kontaktperson för personuppgifter och Dataskyddsförordningen är IF Friskis&Svettis Vänersborgs verksamhetsledare

7. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part annat än i de fall när föreningen måste fullfölja sina skyldigheter inom ramen för sin verksamhet, t.ex. bidrag från SISU.

8. Är du yngre än 16 år, måste din vårdnadshavare ge sitt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom att underteckna detta medlemsavtal. 

9. Ytterligare information återfinner du i vår policy för behandling av personuppgifter som finns på vår webbplats: www.vanersborg.friskissvettis.se

 

Dessa villkor gäller med reservation för förändringar, uppdaterad 2018-03-29